ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »
UKONČENÍ PRODEJE MALÝCH (ZAHRÁDKÁŘSKÝCH) BALENÍ BIOAGENS DO SKLENÍKŮ

S odcházejícím létem končí sezóna zahradních skleníků. Upozorňujeme na závěr prodeje malobalení parazitických vosiček a dravých roztočů proti škůdcům. 
Poslední objednávky přijímáme do pátku 25. 9. 2020. Dodání proběhne v následujícím (40.) týdnu.

Všeobecné obchodní podmínky

Mgr. Lenka Žáčková - www.bioagens.eu

se sídlem Horní Lhota 152, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic

identifikační číslo: 03001806

DIČ: CZ8352184115

zapsané v živn. rejstříku Magistrátu města Zlína pod č. j. MMZL 083893/2014 ze 14. května 2014

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bioagens.eu - (jako prodávající)

Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující / podnikatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem podnikání s těmito výrobky nebo službami.

V případě dalšího prodeje zboží je toto možné prodávat pouze v původním originálním obalu výrobce a pouze na území České republiky.

Zbožím se rozumí prostředky ochrany rostlin a další produkty, které jsou prezentovány v tomto internetovém obchodě.

Jakákoliv prezentace zboží prodávajícím je nezávazná nabídka zboží. K uzavření řádné kupní smlouvy dojde v okamžiku, kdy prodávající kupujícímu potvrdí přijetí řádné objednávky, kterou kupující zašle prodávajícímu. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím může probíhat také elektronicky. Objednávka může být kupujícím učiněna také prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Objednávka musí obsahovat vždy obchodní firmu a adresu sídla společnosti, popř. jméno a místo podnikání fyzické osoby, identifikační číslo, případně daňové identifikační číslo u plátce DPH, telefon, emailové či faxové spojení, označení zboží, množství, požadovaný termín dodání a dále podpis oprávněné osoby, která objednávku zasílá. Jakékoli změny nebo doplňky objednávky ze strany kupujícího jsou závazné pro prodávajícího po jejich písemném schválení prodávajícím. Jestliže termín dodání objednaného zboží požadovaný kupujícím nebude z technických důvodů realizovatelný, může prodávající přijmout objednávku s odchylkou spočívající v jiném termínu dodání zboží. Kupující je oprávněn tuto odchylku v termínu dodání zboží odmítnout, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv plateb prodávajícímu, není prodávající povinen dodat objednané zboží, a to i za podmínky, že se bude jednat o dluh za jinou, předcházející objednávku. Záměr nedodat zboží z důvodu prodlení kupujícího s úhradami jakýchkoliv plateb prodávajícímu je prodávající povinen oznámit kupujícímu. Zboží charakteru živých organismů - bioagens, které bude prodáno a dodáno na základě uzavřené smlouvy není možné vrátit

1. úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) dodavatele Mgr. Lenka Žáčková - www.bioagens.eu, se sídlem Horní Lhota 152, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic, identifikační číslo: 03001806, zapsané v živn. rejstříku Magistrátu města Zlína pod č. j. MMZL 083893/2014 ze 14. května 2014 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.bioagens.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. uživatelský účet - ZRUŠENO od 25. 5. 2018

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
Internetový obchod umožňuje provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Popis a specifikace zboží se může změnit bez předchozího upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter. Balení a vzhled balení zboží se může lišit. Všechny dodávané prostředky ochrany rostlin byly řádně zaregistrovány či zapsány do úředního registru dle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpisů a mají atesty prokazující jejich účinnost a kvalitu uvedenou v propagačních materiálech prodávajícího.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.5.2. úhradě kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ POTVRDIT “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.8. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (formou automaticky generované zprávy), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 7 (sedm) dnů.

3.11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.13. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. cena zboží a platební podmínky

4.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby:

 • platba předem bankovním převodem na č. účtu prodávajícího: 2100908322 / 2010 (měna účtu CZK pro platby v rámci ČR), vedený u Fio banky a.s., pobočka Zlín (dále jen „účet prodávajícího“)
 • zálohová faktura - platba předem na č. účtu prodávajícího: 2100908322 / 2010 (měna účtu CZK pro platby v rámci ČR), vedený u Fio banky a.s., pobočka Zlín (dále jen „účet prodávajícího“)
 • platba při předání zboží přepravcem (dobírka) Česká pošta s.p. v tomto případě je k ceně připočten poplatek na dobírkovné ve výši +35 Kč k ceně objednávky. 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Kupní cena za objednávku je splatná do 3 - 5 dnů od uskutečnění objednávky bezhotovostním převodem na výše uvedený bankovní účet prodávajícího

4.4. Jako variabilní symbol platby se kupující odkazuje na potvrzující e-mail, který obdrží po dokončení objednávky z rozhranní elektronického obchodu, ve kterém je uvedeno číslo objednávky, které je současně variabilním symbolem platby.

4.5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Prodávající JE plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo v tištěné podobě jako součást zásilky se zbožím.

4.8. Kupní cena uvedená v internetovém obchodě prodávajícího je včetně daně z přidané hodnoty. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží oproti ceníku. Na tuto změnu je prodávající povinen upozornit kupujícího v případě, že kupující zašle objednávku po změně ceny zboží.

4.9 Některé druhy specifických produktů, přípravky ve velkobaleních, nebo pokud cena za produkt přesahuje 2000 Kč, Prodávající nedrží z kapacitních a ekonomických důvodů skladem. Při objednávce tohoto druhu zboží Prodávající požaduje úhradu zálohovou fakturou PŘEDEM. Toto zboží nelze objednat na dobírkuToto platí i v případě biologických  preparátu ve velkobaleních, v období od skončení prodeje (zahrádkářských) balení bioagens, v období mimo vegetační sezónu. Toto zboží je po vložení do košíku označenou "PRODEJ POUZE S PLATBOU PŘEDEM!" Prodávající zajistí zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné ceny zálohovou fakturou Kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební podmínky uvedené v těchto VOP, a to pod body Platba předem bankovním převodem, Platba předem zálohová faktura. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu.

5. odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • 5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • 5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • 5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • 5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze x), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  (x) vztahuje se na živé organismy, bioagens)
 • 5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • 5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • 5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • 5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího a následně je povinnen telefonicky kontaktovat prodávajícího, zda-li toto odstoupení obdržel. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde ».

6. nepřevzetí zboží kupujícím

6.1

Prodávající při své činnosti dodržuje občanský zákoník. Objednávka vytvořená přes rozhraní e-shopu se řídí kupní smlouvou podle občanského zákoníku a prodávající ji považuje za závaznou. Vytvořením objednávky kupujícím je uzavřena řádná kupní smlouva. Za uzavřenou se považuje od okamžiku zaslání automatického potvrzení objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

6.2

Pokud si kupující rozhodl svůj nákup zrušit je povinnen o této skutečnosti informovat co nejdříve prodávajícího a požádat o storno objednávky. Ideálně ještě před jejím zpracováním.

6.3

Pokud kupující o skutečnosti, že nepožaduje plnění kupní smlouvy (dodání zboží), neinformuje prodávajícho a zásilka byla odeslána, nepřevzetím zásilky se nejedná o využití spotřebitelského práva kupujícího vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu. Tato zákonem daná lhůta se začíná počítat teprve ode dne převzetí zboží! Naopak pokud kupující zásilku nepřevezme, porušuje občanský zákoník a všeobecné obchodní podmínky prodávajícího, se kterými před odesláním objednávky projevil souhlas. 

6.4

Po doručení zásilky na místo určení je kupující povinnen zásilku převzít nebo vyzvednout z uložení. Pokud zásilka nebude převzata, nebude brán zřetel na žádné důvody a argumenty a na nepřevzetí zásilky bude nahlíženo jako na porušení kupní smlouvy vystavené podle občanského zákoníku a obchodních podmínek se všemi právnímu důsledky.

6.5

Prodávající je oprávněn požadovat úhradu vynaložených nákladů s nepřevzatým (nevyzvednutým) balíkem prokazatelně spojených. Jedná se o náklady na marně vynaložené poštovné, dobírkovné, balné případně jiné náklady, které souvisely například s úpravou objednaného zboží na míru kupujícího apod. 

6.6

Prodávající spolupracuje na základě smluvního vztahu s provozovatelem webového serveru www.neprevzal.cz který provozuje neveřejnou databázi nespolehlivých zákazníků, kteří v minulosti nepřevzetím zásilky způsobili jiným provozovatelům e-shopů škody za marně vynaložené náklady na poštovné. Tato databáze je přístupná  provozovatelům e-shopů na základě uzavřené smlouvy. Pokud prodávající zaznamená problém s nepřevzetím zásilky kupujícím, oznámí tuto skutečnost provozovateli této databáze a kupující je pro potřeby jiných provozovatelů e-shopů do této databáze zapsán. Z pohledu ochrany práv osobních údajů tento zápis nemá veřejný charakter a je pouze pro potřeby spolupracujících podnikatelů. Ti pak mohou využít svého práva a osobě zapsané v tomto seznamu nedodat své zboží na dobírku.

6.7

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání nebo nevyzvedne-li kupující zboží z pobočky České pošty nebo od jiného kupujícím zvoleného dopravce do sedmi (7) dnů, je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 120 Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Kupující je povinen rovněž zaplatit poplatek 100 Kč, pokud smluvní pokutu neuhradí dle elektronické výzvy a prodávající mu odešle elektronickou upomínku k jejímu zaplacení. 

6.8

Při nezaplacení smluvní pokuty, budou podklady případu řešeny cestou právního zastoupení. Ve věci bude vydáno předběžné opatření soudu a dlužná částka navýšena o náklady řízení a bude vymáhána cestou výkonu rozhodnutí.

7. přeprava, dodání, převzetí zboží

Prodávající zajišťuje zboží Kupujícímu na základě objednávky uskutečněné prostřednictvím e-shopu, případně na základě telefonické objednávky. Produkty na bázi makroorganismů (vosičky, draví roztoči, hlístice, žížaly) až na vyjímky nelze držet skladem. Jsou objednávány až na základě přijaté objednávky v jednom týdnu, s dodáním v týdnu následujícím po týdnu, ve kterém byla vytvořena objednávka, pokud není stanoveno jinak. Dodání tohoto zboží koncovému zákazníkovi se může výjimečně protáhnout o 2 - 14 dnů, podle aktuální dostupnosti preparátu. Obvyklá doba expedice od zaplacení obvykle nepřesahuje 7 dní.

Ceny za dopravu zboží zahrnují poštovné + balné (balení živé organismy).
 

Doprava - Česká republika  K doručení zboží v rámci ČR využíváme následujících způsobů přepravy:

Přepravce Česká pošta s. p.
 zásilka s garantovaným doručením následující pracovní den od podání do 14 h nebo doručení v sobotu, cena od 160 do 285 Kč, v závislosti na hmotnosti zásilky

zásilka s doručením do 1 - 2 dnů od podání (negarantováno), cena od 135 do 405 Kč, v závislosti na hmotnosti zásilky

 

Od 1. 3. 2019 Česká pošta s. p. zavedla velikostní kategorie zásilek S (nejdelší strana do 35 cm), M (nejdelší strana do 50 cm), L (nejdelší strana do 100 cm), XL (nejdelší strana 240 cm). V případě, že bude při tvorbě objednávky systémem vybrána zásilka dle hmotnosti do určité kategorie ale dle rozměrů toto začlenění nebude odpovídat, bude zásilka manuálně změněna a zákazník bude kontaktován.

V případě, že cena objednávky převyšuje 20 000 Kč, cena za poštovné není účtována

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5 Případné nedostatky zboží, ať už množstevního či kvalitativního charakteru je třeba oznámit písemně a uplatnit u prodávajícího při přejímce zboží, nejpozději však v den převzetí zboží. Spolu s oznámením je třeba doložit kopii dokumentů vážících se ke zboží, zejména přepravního, nákladního a dodacího listu a kopii faktury. Na později uplatněné vady shora uvedeného charakteru nebude brán zřetel. Neuplatní-li kupující žádné námitky ohledně druhu a množství dodaného zboží v den převzetí, má se za to, že zboží bylo řádně dodáno.

7.6. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, kdy vadnost zboží byla způsobena po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, zejména vyšší mocí, neodborným skladováním či zacházením ze strany kupujícího, případně zásahem třetí osoby, která nebyla oprávněna se zbožím manipulovat, a kupující takové manipulaci nezabránil, ačkoli k tomu byl povinen.

7.7. Zboží charakteru živých organismů (bioagens - vosičky, draví roztoči, hlístice, žížaly) má omezenou dobu použitelnosti limitovánou údajem uvedeným v katalogovém listu prodejce na webových stránkách a na etiketě preparátu. Transportní balení není uzpůsobeno k dlouhodobému skladování, proto by přeprava měla být co nejrychlejší. Předpokládá se, že kupující zásilku převezme a preparát ihned aplikuje, případně jej uskladní podle údaje z etikety preparátu. Pokud kupující není zastižen a přepravce zásilku uskladní, mělo by dojít k vyzvednutí v co nejkratší možné době. Prodávající nepřebírá odpovědnost za výsledky aplikace preparátu, který nebyl uskladněn předepsaným způsobem, nebo který si kupující nevyzvedne z uskladnění přepravce.

Vady zboží zjevně vzniklé při dopravě je kupující povinen uplatnit u dopravce. Prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Pokud se vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí, projeví až později, má kupující nárok z vady zboží. Volba nároku z vady přísluší prodávajícímu.

8. práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího elektronicky. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajištuje u subjektu garanci odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, ve smyslu ustanovení § 86 ods. 3 zákona č. 326/2004 Sb.,  dále vykonává dozor nad distribucí přípravků pro ochranu rostlin pro profesionální uživatele, podle  § 46a odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších předpisů.

9.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. řešení sporů

10.1. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy. Spory je možné řešit i mimosoudně.

10.2. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

10.3. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.4. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

10.5. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

11. ochrana osobních údajů

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5. Zpracováním osobních údajů provádí prodávající jakožto správce. Kromě zaměstnanců smluvních přepravců dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 11.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 11.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

12. zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies

12.1. Prodávající nezasílá Kupujícím žádné nevyžádané informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Počítačový program internetového obchodu využívá pro svou funkcionalitu soubory cookies, které jsou nepostradatelné pro chod aplikací nákupní košík, registrace, objednávka, uložení přihlášení. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. doručování

13.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

13.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

13.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

14. závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Formulář ke stažení zde ».

14.5. Prodávající kupujícímu garantuje, že jím dodávané prostředky ochrany rostlin byly řádně zaregistrovány či zapsány do úředního registru dle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpisů a mají atesty prokazující jejich účinnost a kvalitu uvedenou v propagačních materiálech prodávajícího a že tyto vlastnosti mají v okamžiku dodání zboží kupujícímu.

14.6. Prodávající neodpovídá kupujícímu za výsledek aplikace prostředků ochrany rostlin, jelikož tento je závislý na dalších faktorech, zejména na způsobu skladování zboží a na způsobu a provedení aplikace, přičemž nesprávný způsob skladování či provedení aplikace může mít negativní vliv na účinnost prostředku ochrany. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené odlišným použitím ani nepředvídatelnými klimatickými nebo přírodními podmínkami, které nastanou v rozmezí aplikace. 


Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky byly aktualizovány 1. března 2019