ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci. Do odvolání je pozastaveno osobní vyzvednutí zboží ve Zlíně.

Děkujeme za pochopení.

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.bioagens.eu je Mgr. Lenka Žáčková (jako dodavatel prostředků biologické ochrany rostlin a poradenských služeb), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněna vykonávat majetková práva k jejich obsahu i v zastoupení níže uvedených subjektů (dále pouze "poskytovatel").

Autor, popř. držitel autorského práva, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo, je oprávněn domáhat se zejména (1) určení (svého) autorství; (2) zákazu ohrožení nebo zásahu do svého práva; (3) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití díla; (4) odstranění následků zásahu do práva, a to včetně požadavku na fyzickou likvidaci neoprávněných rozmnoženin díla; (5) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, a to i v penězích; a (6) zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora. Autor je dále oprávněn požadovat náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které vzniklo na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem. (citace zák. č.121/2000 Sb.)

Obsah, design a struktura webových stránek, je jako celek chráněn autorskoprávními předpisy. Jakékoli jejich napodobování, kopírování a dále jakékoli rozmnožování materiálů na nich umístěných pro jiné než soukromé účely je zakázáno a může být občanskoprávně a trestněprávně postižitelné (přečin Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi ve smyslu § 152 odst. 1 trestního zákona).

Informace a obrazové materiály použité v této internetové prezentaci podléhají autorským právům následujících subjektů: Mgr. Lenka Žáčková, Koppert, e-Nema, Biocont Laboratory, SRS, ÚKZÚZ a dalších.
Prohlížet a stahovat materiály z www stránek poskytovatele  je možné jen za podmínky, že tyto materiály budou užívány výhradně pro osobní nekomerční použití a při respektování všech relevantních právních předpisů. Veškeré materiály uveřejňované na tomto webovém serveru jsou výhradně informativního charakteru a poskytovatel neručí za obsah informací uveřejněných na svých stránkách, zejména neodpovídá za jejich úplnost a aktuálnost. Návštěvník je povinen ctít autorská práva poskytovatele k těmto stránkám a při používání těchto stránek nesmí neoprávněně zasahovat do struktury stránek a měnit jejich zdrojový kód. Dále nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

Poskytovatel opravňuje ostatní webové servery k vytváření odkazů na kteroukoliv stránku www.bioagens.eu.  Nesmí však při vytvoření takového odkazu docházet k šíření nepravdivých a nesprávných informací o aktivitách a službách poskytovatele. Uvedené webové stránky třetích osob odkazující na www stránky poskytovatele nesmí mít obsah, který by mohl být vykládán jako neetický, urážlivý, v rozporu s dobrými mravy nebo kontroverzní.

Práva a povinnosti poskytovatele a návštěvníků při používání těchto stránek se řídí pravidly, která se vztahují na všechny osoby, které navštíví stránky www.bioagens.eu. Návštěvník vyjádří souhlas s těmito pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek poskytovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek poskytovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.bioagens.eu, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak. Informace a obrazové materiály použité v této internetové prezentaci podléhají autorským právům.