ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Náš TIP:

MADEX
biologický přípravek

D e t a i l

Prodej malobalení bioagens proti škůdcům do skleníků pro sezónu 2022 UKONČEN. 
VELKÁ BALENÍ PRO VYTÁPĚNÉ SKLENÍKY V PRODEJI. 
Termíny dodání viz katalogové listy jednotlivých produktů.

Použití nepovolených přípravků na ochranu rostlin

Mnoho z vás našich zákazníků, se na nás obrací s dotazy na dostupnost určitých prostředků ochrany rostlin, které se v ČR neprodávají, nebo si je zakoupili při svém pobytu v zahraničí. Důrazně varujeme před takovýmto nákupem a použitím. Přípravky na ochranu rostlin (dále POR) jsou přísně kontrolované chemické látky, které musí projít náročným procesem povolení. Výrobce musí předložit mnoho studií o chování látky v životním prostředí, o metabolitech a dalším životním cyklu, o účinku látky na cílové i necílové organismy a dalších aspektech. Podklady pro studie se získávají několik let. Na základě studií se Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský rozhodne, zda konkrétní přípravek bude povolen k použití v ČR, či nikoliv. Nepovolené (neregistrované) přípravky které náročným procesem povolování vůbec neprošly (přestože mohou obsahovat stejnou účinnou látku) nebo jinak nesplňují podmínky povolení jsou rizikem pro uživatele i pro životní prostředí. Pro volbu schválených přípravků, doporučujeme použít náš Katalog chorob a škůdců (který je zpracován podle RL portálu, ve správě ÚKZÚZ), kde u příslušných chorob a škůdců naleznete doporučení na registrované POR.
Níže přinášíme ucelené stanovisko na tuto problematiku.

Je nutné obávat se dovozů nepovolených přípravků na ochranu rostlin do České republiky?

Na tuto otázku je třeba jednoznačně odpovědět – ano. Všechny přípravky, které jsou v dané zemi používány, musí být ve smyslu unijních i národních předpisů pro tyto účely vydaných pověřenými orgány (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní zdravotní ústav) předem schváleny. Součástí povolení je vymezení jejich rozsahu použití, dávkování, rizika pro složky životního prostředí, vlivu na lidi a zvířata včetně požadavků na ochranu zdraví lidí. Nepovolené přípravky nesmí být používány ani uváděny na trh. Při porušení této zásady se fyzická osoba dopouští přestupku, který je zákonným předpisem vymezen ve výši 40 000 Kč. Právnické osoby či podnikající fyzické osoby, které používají přípravky, jež nejsou zapsány v úředním seznamu, nebo používají přípravek v České republice nepovolený podle přímo použitelného předpisu EU upravujícího uvádění přípravků na trh, či uvádí na trh nebo používají účinné látky v rozporu s použitelným předpisem EU upravujícím jejich uvádění na trh, vystavují se pokuty až do výše 1 000 000 korun.

Pro praxi jsou tyto přípravky objevující se na trhu velmi lákavé, neboť jsou levnější (ekonomický aspekt) a obsahují zpravidla stejnou účinnou látku jako přípravky povolené (pocit totožnosti). Zde je třeba zdůraznit významný aspekt, který je nutné respektovat. Každý přípravek na ochranu povolený pro použití obsahuje nejen účinnou látku přesně definovanou včetně jejího množství, ale i příslušnou úpravu, která je spojena s dalšími pomocnými látkami ovlivňujícími rozpustnost, přilnavost, stabilitu přípravku, fytotoxicitu a další. Zatímco u nepovolených přípravků vzniká riziko, že účinná látka nemusí být zcela čistá, že bylo použito zcela jiných medií, tudíž v důsledku následného rozkladu (odbourávání přípravku v přírodním prostředí) mohou vznikat zcela odlišné metabolity než u přípravku pro daný účel povoleného. Vzhledem k tomu, že byl použit přípravek nepovolený, a tedy i s neznámými parametry, vzniká riziko na straně jedné nižší účinnosti, na straně druhé fytotoxicity, při opakovaném používání i vznik rezistence a s ohledem na nové metabolity vznikající při odbourávání přípravku v přírodním prostředí ohrožení necílových organismů a dalších významných složek životního prostředí včetně půdní úrodnosti. V případě vzniku škody je její kompenzace velmi omezená a může být i pro poškozeného nepříjemná z hlediska sankčních opatření vymezených příslušným právním předpisem (zákon o rostlinolékařské péči … č. 326/2004 Sb. v pozdějším znění).

Lze předpokládat, že snaha získávat nepovolené přípravky včetně jejich používání bude mít snižující tendenci. Národní akční plán ke snižování používání pesticidů vypracovaný Ministerstvem zemědělství a schválený vládou České republiky vymezuje opatření k omezení používání nepovolených přípravků formou zvýšených kontrol v průběhu aplikace těchto látek. Současně k tomu musí přispět i „odborná gramotnost“ pracovníků, kteří s přípravky obchodují, nebo s nimi přímo pracují, a jejich zodpovědnost. Půjde především o naplňování příslušných opatření, ale i úzkou spolupráci zemědělské veřejnosti s kontrolními orgány. Bez této spolupráce nelze očekávat vymýcení tohoto nešvaru. Zde je třeba apelovat na všechny pracovníky, kteří přípravky uvádějí na trh nebo je přímo aplikují, že jejich povinností je tento nešvar nepodporovat. Ohrožují nejen základní složky životního prostředí, zdraví lidí, ale také sami sebe.

Ing. Vladimír Řehák, CSc., Česká společnost rostlinolékařská
 

CO POUŽÍVÁNÍM NEPOVOLENÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN RISKUJETE? 
Nepovolené přípravky na ochranu rostlin jsou většinou padělky

 • RISKUJETE ZTRÁTU ÚRODY!
  Nepovolené přípravky obsahují neprověřené látky s neznámým vlivem na plodiny. Nemusejí fungovat a v některých případech mohou plodiny spálit.
 • RISKUJETE ZTRÁTU DOTACÍ!
  Používání nepovolených přípravků je v rozporu se zákonem. Nesrovnalosti lze při náhodné inspekci snadno odhalit a to znamená ztrátu dotací.
 • RISKUJTE ZTRÁTU ZÁKAZNÍKŮ!
  Pro zpracovatele a výrobce potravin je kvalita vysoce ceněná. Jste ochotni riskovat rezidua ve vaší produkci?
 • RISKUJETE NEJEDNU POKUTU!
  Zákaz používání přípravků na ochranu rostlin, pokutu ve výši 4 000 000 Kč nebo dokonce vězení – to jsou sankce za používání a uskladňování nepovolených přípravků na ochranu rostlin.
 • RISKUJETE POŠKOZENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!
  Nepovolené výrobky obsahují netestované nebo zakázané chemikálie, které mohou trvale znečišťovat vodu i půdu a v důsledku toho poškodit vás a vaše okolí. Jste připraveni takové riziko přijmout?

Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 40. týden zbývá:
00
h
:
12
m
:
09
s