Expedice objednávek na bioagens přesunuta na 20. týdenUpozorňujeme zákazníky, že vzhledem k tomu, že Velikonoce téměř navazují na státní svátky v květnu a ke skutečnosti, že vyřizování objednávek na živé organismy trvá 7 dní, bude prodej BIOAGENS zahájen od poloviny května.

Použití nepovolených přípravků na ochranu rostlin

Mnoho z vás našich zákazníků, se na nás obrací s dotazy na dostupnost určitých prostředků ochrany rostlin, které se v ČR neprodávají, nebo si je zakoupili při svém pobytu v zahraničí. Důrazně varujeme před takovýmto nákupem a použitím. Přípravky na ochranu rostlin jsou přísně kontrolované chemické látky, které musí projít náročným procesem povolení. Výrobce musí předložit mnoho studií o chování látky v životním prostředí, o metabolitech a dalším životním cyklu, o účinku látky na cílové i necílové organismy a dalších aspektech. Podklady pro studie se získávají několik let. Na základě studií se Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský rozhodne, zda konkrétní přípravek bude povolen k použití v ČR, či nikoliv. Nepovolené (neregistrované) přípravky které náročným procesem povolování vůbec neprošly (přestože mohou obsahovat stejnou účinnou látku) nebo jinak nesplňují podmínky povolení jsou rizikem pro uživatele i pro životní prostředí. Níže přinášíme ucelené stanovisko na tuto problematiku.

Je nutné obávat se dovozů nepovolených přípravků na ochranu rostlin do České republiky?

Na tuto otázku je třeba jednoznačně odpovědět – ano. Všechny přípravky, které jsou v dané zemi používány, musí být ve smyslu unijních i národních předpisů pro tyto účely vydaných pověřenými orgány (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní zdravotní ústav) předem schváleny. Součástí povolení je vymezení jejich rozsahu použití, dávkování, rizika pro složky životního prostředí, vlivu na lidi a zvířata včetně požadavků na ochranu zdraví lidí. Nepovolené přípravky nesmí být používány ani uváděny na trh. Při porušení této zásady se fyzická osoba dopouští přestupku, který je zákonným předpisem vymezen ve výši 40 000 Kč. Právnické osoby či podnikající fyzické osoby, které používají přípravky, jež nejsou zapsány v úředním seznamu, nebo používají přípravek v České republice nepovolený podle přímo použitelného předpisu EU upravujícího uvádění přípravků na trh, či uvádí na trh nebo používají účinné látky v rozporu s použitelným předpisem EU upravujícím jejich uvádění na trh, vystavují se pokuty až do výše 1 000 000 korun.

Pro praxi jsou tyto přípravky objevující se na trhu velmi lákavé, neboť jsou levnější (ekonomický aspekt) a obsahují zpravidla stejnou účinnou látku jako přípravky povolené (pocit totožnosti). Zde je třeba zdůraznit významný aspekt, který je nutné respektovat. Každý přípravek na ochranu povolený pro použití obsahuje nejen účinnou látku přesně definovanou včetně jejího množství, ale i příslušnou úpravu, která je spojena s dalšími pomocnými látkami ovlivňujícími rozpustnost, přilnavost, stabilitu přípravku, fytotoxicitu a další. Zatímco u nepovolených přípravků vzniká riziko, že účinná látka nemusí být zcela čistá, že bylo použito zcela jiných medií, tudíž v důsledku následného rozkladu (odbourávání přípravku v přírodním prostředí) mohou vznikat zcela odlišné metabolity než u přípravku pro daný účel povoleného. Vzhledem k tomu, že byl použit přípravek nepovolený, a tedy i s neznámými parametry, vzniká riziko na straně jedné nižší účinnosti, na straně druhé fytotoxicity, při opakovaném používání i vznik rezistence a s ohledem na nové metabolity vznikající při odbourávání přípravku v přírodním prostředí ohrožení necílových organismů a dalších významných složek životního prostředí včetně půdní úrodnosti. V případě vzniku škody je její kompenzace velmi omezená a může být i pro poškozeného nepříjemná z hlediska sankčních opatření vymezených příslušným právním předpisem (zákon o rostlinolékařské péči … č. 326/2004 Sb. v pozdějším znění).

Lze předpokládat, že snaha získávat nepovolené přípravky včetně jejich používání bude mít snižující tendenci. Národní akční plán ke snižování používání pesticidů vypracovaný Ministerstvem zemědělství a schválený vládou České republiky vymezuje opatření k omezení používání nepovolených přípravků formou zvýšených kontrol v průběhu aplikace těchto látek. Současně k tomu musí přispět i „odborná gramotnost“ pracovníků, kteří s přípravky obchodují, nebo s nimi přímo pracují, a jejich zodpovědnost. Půjde především o naplňování příslušných opatření, ale i úzkou spolupráci zemědělské veřejnosti s kontrolními orgány. Bez této spolupráce nelze očekávat vymýcení tohoto nešvaru. Zde je třeba apelovat na všechny pracovníky, kteří přípravky uvádějí na trh nebo je přímo aplikují, že jejich povinností je tento nešvar nepodporovat. Ohrožují nejen základní složky životního prostředí, zdraví lidí, ale také sami sebe.

Ing. Vladimír Řehák, CSc., Česká společnost rostlinolékařská

Poslanecká sněmovna podpořila na svém jarním zasedání vládní novelu, která umožní zvýšení sankcí za použití falšovaných nebo nepovolených ochranných přípravků na ochranu rostlin. Před dalším schvalováním ji ještě posoudí sněmovní zemědělský výbor. Novela počítá s razantním zvýšením některých sankcí, například za uvádění na trh nebo používání nepovoleného přípravku.

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 

 

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava