ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

slimáček síťkovaný (Deroceras reticulatum)

1-2 z 2
slimáček síťkovaný
Deroceras reticulatum

třída: plži (Gastropodařád: plicnatí (Pulmonatačeleď: slimáčkovití (Agriolimacidae)

vědecká synonyma: Agriolimax reticulatus

Hostitelské spektrum
Patří k všežravým živočichům. Nejvíce škodí na: řepka olejka, hořčice, řepa cukrovka a krmná, slunečnice; příležitostně: kmín, brambory, konopí seté, luskoviny, obilniny, pícní a trávníkové trávy, okrasné rostliny, plevelné rostliny. Živí se také odumřelými rostlinnými a živočišnými zbytky.
Popis druhu
Dlouhý 40–60 mm. Základní zbarvení dospělých jedinců je žlutošedé, někdy kávové nebo olivové, obvykle má zřetelnou síťovitou kresbu tvořenou načernalými nebo tmavohnědými skvrnami.
Příznaky poškození
Způsob poškození se mění s druhem rostliny. Klíčící semena mají žírem poškozený endosperm. Po vzejití rostlin do fáze 2–3 pravých listů se poškození projevuje zakrslým růstem a pásovitým hnědnutím porostů. Žír na nadzemních částech rostlin se projevuje překousáním stonků. Na poškozených listech je patrný děrový nebo okrajový žír. 
Po žíru na nadzemních částech a v jejich okolí se často vyskytují stopy slizu.
Životní cyklus
Slimáčci jsou hermafrodité. Dospělec klade 200–400 vajíček. Vajíčka jsou kladena ve skupinách po 10–20 kusech, 5–10 cm hluboko do půdy. Letní generace klade vajíčka v květnu. V červnu a červenci se líhnou juvenilní jedinci, kteří v průběhu června až července dorůstají a od srpna do listopadu poškozují ozimé plodiny. Přezimují vajíčka, ojediněle také dorostlí jedinci, kteří přežívají pouze ve vlhkých mírných zimách. V průběhu zimy a v předjaří se líhnou mláďata, která v únoru až dubnu poškozují jarní plodiny při vzcházení. V teplém suchém období přežívají všechna stadia několik týdnů bez potravy v dutinách a trhlinách půdy. 
Délka života jedinců jedné generace je 6–12 měsíců. Příznivé pro výskyt slimáčků je teplé vlhké počasí v létě a na podzim. Podmínky pro aktivitu začínají při 5 °C. Za 24 hodin přelézají sotva 1,5 m, při osídlování porostu se přesunují až o 20–50 m. Slimáčci jsou aktivní celou noc, zvláště po deštích a závlahách. Po dešti se zdržují na rostlinách i během dne. Žravost slimáčků je veliká, hmotnost těla se za 24 hodin zvyšuje o 30–40 %. Do roka mají 2 generace.
V letech méně příznivých pro vývoj nacházejí příznivé podmínky pro přežití na  neobdělávaných vlhkých lokalitách s divoce rostoucími rostlinami.
Hospodářský význam
Slimáčci škodí na polních plodinách jako juvenilní i dorostlí jedinci. Plodiny poškozují na podzemních i nadzemních částech ozimých i jarních plodin. Citlivé jsou zvláště širokolisté plodiny.
Poškození rostlin žírem nad povrchem půdy činí 72–89 %, pod povrchem půdy 11–28 %.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
K opatřením, která redukují výskyty slimáků a plzáků patří likvidace posklizňových zbytků, výdrolu a plevelů. Redukce zpracování a hrudovitost půdy podporují vzrůst populace, protože vytvářejí vhodné úkryty a podmínky pro kladení vajíček.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
Bioagens na bázi parazitických hlístic druhu Phasmarhabditis hermafrodita. Jedná se o hlístici přibližně 1 mm dlouhou, která aktivně v půdě vyhledává slimáky. Použití podle registru přípravků na ochranu rostlin. Přípravky s tímto druhem nematod není účinný na plzáka španělského a ostatní plzáky.
Chemická ochrana rostlin
Způsob chemické ochrany se volí podle zjištěné hustoty napadení na okrajích, v pásech nebo celoplošně.  
Po zjištění výskytu je nejvhodnější moluskocid aplikovat do řádků při setí nebo 2–3 dny před vzejitím. Ošetření při setí brání poškození po vzejití a je vhodné pro podmínky silného výskytu plžů před setím. Doporučuje se aplikovat granulované moluskocidy ve večerních hodinách rozmetáním na široko. Opětovnému osídlení porostu ze sousedství je možné zabránit 3–5 m širokým okrajovým ošetřením. Hraniční teploty pro použití přípravku jsou 9–16 °C.