Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

růžovění klasů pšenice (Gibberella zeae)

růžovění klasů pšenice
Gibberella zeae (teleom.) - Fusarium graminearum (anam.), F. culmorum, Gibberella avenacea (teleom.) - Fusarium avenaceum (anam.), F. poae, F. sporotrichioides

říše: houby (Fungitřída: Ascomycota čeleď: Nectriaceae

další názvy: fusarium, fuzarióza klasů, fusarioza klasů

vědecká synonyma: Sphaeria zeae (teleom.), Fusisporium avenaceum (teleom.), Sporotrichium poae (anam.)

Hostitelské spektrum
Pšenice, ječmen, žito, tritikale, druhy trav, kukuřice.
Příznaky napadení
V počátku rozvoje napadení dochází k zasychání částí klásků nebo i klásků celých. Zasychání se šíří na klásky sousedící a v konečné fázi zasychají celé části klasů. V průběhu dozrávání se při vlhkém počasí objeví na bazálních částech klásků typické růžovo-oranžové mycelium se sporodochii. Napadená zrna jsou různou měrou deformovaná, svraštělá a při silném napadení pokrytá narůžovělým povlakem. Na listech vznikají skvrny, které nejsou vizuálně jednoznačně identifikovatelné.
Životní cyklus
Hlavním substrátem pro zdroj infekce jsou zbytky napadených rostlin, především všechny druhy obilnin, zvláště pak zbytky kukuřice. Přenos napadení do klasů prorůstáním mycelia pletivy stébla nebyl prokázán. Pro napadení klasů a listů jsou rozhodující posklizňové zbytky, ležící na půdním povrchu. Na nich dozrávající perithecia jsou zdrojem nákazy. Kritickým obdobím pro napadení klasů je kvetení. Podmínkou infekce je vysoká vlhkost prostředí. Lokality v povodí řek a vodních nádrží s častým výskytem ranních mlh, pozemky s omezenou cirkulací vzduchu a deštivý průběh kvetení zvyšují riziko vzniku epidemie. Konidie ztrácí významně klíčivost již po 24 hodinách při nízké relativní vlhkosti. První příznaky napadení lze spatřit již do 4 dnů od infekce, po 14 dnech může dojít k rozšíření napadení na celý klas.
Hospodářský význam
Choroba rozšířena na celém území ČR, intenzita napadení je ovlivněna průběhem počasí v době kvetení obilniny. Kukuřice jako předplodina významně zvyšuje riziko výskytu. Ztráty na výnose způsobené především redukcí hmotnosti 1000 zrn, zhoršuje kvalitu zrna a jeho zdravotní nezávadnost tvorbou mykotoxinů. U osiva dochází ke snížení všech parametrů osivářské kvality.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Setí zdravého osiva a urychlení rozkladu posklizňových zbytků cílenou podporou mikrobiální půdní aktivity. Pouhé zapravení zbytků do půdy nezaručí, že infekce nenastane v dalších sezónách, kdy se zpracováním půdy dostanou zbytky rostlin znovu na půdní povrch. Odrůdová odolnost zatím nedostatečně pouze částečně snižuje riziko vzniku choroby.
Chemická ochrana rostlin
Fungicidní ošetření se provádí podle signalizace nebo při ohrožení v období kvetení (BBCH 61–69, optimálně BBCH 61–65). Při aplikaci přípravků dbát na důkladné pokrytí povrchu klasů aplikační kapalinou (dvou-štěrbinové trysky).
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava