ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci

na základě vládního doporučení jsou kvůli situaci s šířením COVID-19, omezené platby v hotovosti (na dobírku). Proto jsme od 16. března pozastavili možnosti dobírky / platby v hotovosti při převzetí zboží. V této chvíli si tuto variantu platby nemohou zákazníci při objednání zboží zvolit u žádného z našich obchodů, a je povolena pouze bezhotovostní platba předem. K tomuto kroku jsme přistoupili z hygienického hlediska a došlo tak k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci. Náš přepravce Česká pošta s. p. doručuje standarně, omezení se týká pouze platby v hotovosti (na dobírku). V případě požadavku na osobní vyzvednutí / převzetí zboží ve Zlíně, je toto zrušeno do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

růžovění klasů pšenice (Gibberella zeae)

1-2 z 2
růžovění klasů pšenice
Gibberella zeae (teleom.) - Fusarium graminearum (anam.), F. culmorum, Gibberella avenacea (teleom.) - Fusarium avenaceum (anam.), F. poae, F. sporotrichioides

říše: houby (Fungitřída: Ascomycota čeleď: Nectriaceae

další názvy: fusarium, fuzarióza klasů, fusarioza klasů

vědecká synonyma: Sphaeria zeae (teleom.), Fusisporium avenaceum (teleom.), Sporotrichium poae (anam.)

Hostitelské spektrum
Pšenice, ječmen, žito, tritikale, druhy trav, kukuřice.
Příznaky napadení
V počátku rozvoje napadení dochází k zasychání částí klásků nebo i klásků celých. Zasychání se šíří na klásky sousedící a v konečné fázi zasychají celé části klasů. V průběhu dozrávání se při vlhkém počasí objeví na bazálních částech klásků typické růžovo-oranžové mycelium se sporodochii. Napadená zrna jsou různou měrou deformovaná, svraštělá a při silném napadení pokrytá narůžovělým povlakem. Na listech vznikají skvrny, které nejsou vizuálně jednoznačně identifikovatelné.
Životní cyklus
Hlavním substrátem pro zdroj infekce jsou zbytky napadených rostlin, především všechny druhy obilnin, zvláště pak zbytky kukuřice. Přenos napadení do klasů prorůstáním mycelia pletivy stébla nebyl prokázán. Pro napadení klasů a listů jsou rozhodující posklizňové zbytky, ležící na půdním povrchu. Na nich dozrávající perithecia jsou zdrojem nákazy. Kritickým obdobím pro napadení klasů je kvetení. Podmínkou infekce je vysoká vlhkost prostředí. Lokality v povodí řek a vodních nádrží s častým výskytem ranních mlh, pozemky s omezenou cirkulací vzduchu a deštivý průběh kvetení zvyšují riziko vzniku epidemie. Konidie ztrácí významně klíčivost již po 24 hodinách při nízké relativní vlhkosti. První příznaky napadení lze spatřit již do 4 dnů od infekce, po 14 dnech může dojít k rozšíření napadení na celý klas.
Hospodářský význam
Choroba rozšířena na celém území ČR, intenzita napadení je ovlivněna průběhem počasí v době kvetení obilniny. Kukuřice jako předplodina významně zvyšuje riziko výskytu. Ztráty na výnose způsobené především redukcí hmotnosti 1000 zrn, zhoršuje kvalitu zrna a jeho zdravotní nezávadnost tvorbou mykotoxinů. U osiva dochází ke snížení všech parametrů osivářské kvality.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Setí zdravého osiva a urychlení rozkladu posklizňových zbytků cílenou podporou mikrobiální půdní aktivity. Pouhé zapravení zbytků do půdy nezaručí, že infekce nenastane v dalších sezónách, kdy se zpracováním půdy dostanou zbytky rostlin znovu na půdní povrch. Odrůdová odolnost zatím nedostatečně pouze částečně snižuje riziko vzniku choroby.
Chemická ochrana rostlin
Fungicidní ošetření se provádí podle signalizace nebo při ohrožení v období kvetení (BBCH 61–69, optimálně BBCH 61–65). Při aplikaci přípravků dbát na důkladné pokrytí povrchu klasů aplikační kapalinou (dvou-štěrbinové trysky).