ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

růžovění klasů ječmene (Gibberella zeae)

růžovění klasů ječmene
Gibberella zeae (teleom.) - Fusarium graminearum (anam.), Fusarium culmorum, Gibberella avenacea (teleom.) - Fusarium avenaceum (anam.), Fusarium poae, Fusarium sporotrichioides

říše: houby (Fungitřída: Ascomycetes čeleď: Nectriaceae

další názvy: fusarium, fuzarióza klasů, fuzarióz klasů

vědecká synonyma: Sphaeria zeae (teleom.), Fusisporium culmorum (anam.), Fusisporium avenaceum (anam.), Sporotrichium poae (anam.)

Hostitelské spektrum
Pšenice, ječmen, žito, tritikale, druhy trav, kukuřice.
Příznaky napadení
V počátku rozvoje napadení dochází k nekrotizaci částí nebo i celých klasů. Napadené části jsou na rozdíl od ostatních obilnin tmavě hnědě zbarveny, s postupným přechodem do zasychání a možným vývojem růžovo-oranžového mycelia. Napadená zrna jsou různou měrou deformovaná a svraštělá. Na listech vznikají skvrny, které nejsou vizuálně jednoznačně identifikovatelné. 
Životní cyklus
Hlavním substrátem pro zdroj infekce jsou zbytky napadených rostlin, především všechny druhy obilnin, zvláště pak zbytky kukuřice. Přenos napadení do klasů prorůstáním mycelia pletivy stébla nebyl prokázán. Pro napadení klasů a listů jsou rozhodující posklizňové zbytky, ležící na půdním povrchu. Na nich dozrávající perithecia jsou zdrojem nákazy. Kritickým obdobím pro napadení klasů je kvetení. Podmínkou infekce je vysoká vlhkost prostředí. Lokality v povodí řek a vodních nádrží s častým výskytem ranních mlh, pozemky s omezenou cirkulací vzduchu a deštivý průběh kvetení zvyšují riziko vzniku epidemie. Konidie ztrácí významně klíčivost již po 24 hodinách při nízké relativní vlhkosti. První příznaky napadení lze spatřit již do 4 dnů od infekce, po 14 dnech může dojít k rozšíření napadení na celý klas.
Hospodářský význam
Choroba rozšířena na celém území ČR, intenzita napadení je ovlivněna průběhem počasí v době kvetení obilniny. Kukuřice jako předplodina významně zvyšuje riziko výskytu. Ztráty na výnose způsobené především redukcí HTS, zhoršuje kvalitu zrna a jeho zdravotní nezávadnost tvorbou mykotoxinů. U osiva dochází ke snížení všech parametrů osivářské kvality.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Setí zdravého osiva a urychlení rozkladu posklizňových zbytků cílenou podporou mikrobiální půdní aktivity. Pouhé zapravení zbytků do půdy nezaručí, že infekce nenastane v dalších sezónách, kdy se zpracováním půdy dostanou zbytky rostlin znovu na půdní povrch. Odrůdová odolnost zatím nedostatečně pouze částečně snižuje riziko vzniku choroby.
Chemická ochrana rostlin
Ošetřuje se při ohrožení od BBCH 61 (počátek květu) do BBCH 69 (konec kvetení), optimálně do BBCH 65.