ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

drátovci - larvy kovaříkovitých (Elateriade)

larvy kovaříkovitých
Elateridae

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: kovaříkovití (Elateridae)

další názvy: drátovci, kovaříci

Hostitelské spektrum
Larvy široce polyfágní. Napadají všechny polní plodiny, závažněji na: lilek brambor, řepa cukrovka a řepa krmná, slunečnice, kukuřice, polní zelenina. Dále pak: obilniny, hrách setý, bob obecný, sója luštinatá, mladé ovocné stromky a keře ve školkách, réva vinná, chmel, plevelné rostliny a okrasné rostliny. V hustě setých plodinách, jako jsou obilniny, škodí méně významně.
Popis druhu
Brouci jsou štíhlého, zploštělého, dlouze protáhlého tvaru těla. Nenápadně zbarvení od žlutohnědé, hnědou po černou barvu. Zadní rohy štítu protažené. Jsou schopni se vymršťovat rychlým prohnutím těla, doprovázeno typickým lupnutím. Mají 3 páry krátkých končetin. 
Larvy (drátovci) žlutohnědé až tmavě rezavé podlouhlé válcovité. Mají tvrdý lesklý hladký povrch a 3 páry hrudních končetin (oligopodní). Poslední článek těla končí špičkou nebo je vykrojený. Dorůstají délky až 25 mm.
Příznaky poškození
Škodlivé výskyty jsou ohniskovité až plošné. Poškození klíčících a vzcházejících rostlin se projevuje vadnutím a usycháním. Kořeny jsou vykousané nebo překousané, semena klíčících rostlin jsou vykousaná.
Životní cyklus
Dospělci se živí rostlinami nebo pylem rostlin (kovařík začoudlý). V prvním roce po vylíhnutí se larvy živí rozkládajícími se organickými látkami, na živých rostlinách potravu nepřijímají. Pohybová aktivita larev začíná při 7 °C. Potravu přijímají při teplotě 10 °C, tj. zpravidla v dubnu. Když vlhkost půdy klesá, zvyšuje se podíl žíru na kořenech a hlízách rostlin. 
Larvy kovaříků rodu Agriotes jsou fakultativně fytofágní. Nejaktivnější a nejblíže k povrchu půdy do 20 cm hloubky jsou larvy od počátku dubna do počátku června a od poloviny září do počátku října. Nejvíce škodí při teplotách 11–17 °C a 60 % vlhkosti půdy. Kulturní rostliny poškozují nejvíce na jaře a na podzim. V letním období, při snížení vlhkosti půdy, se přesouvají do hlubších vrstev půdy (15–25 cm), kde se živí kořínky. 
Životní cykly druhů kovaříků z rodu Agriotes lze zařadit do dvou typů. První typ má kovařík začoudlý, s denní aktivitou dospělců. Kuklí se v červnu. Dospělci se vykytují od poloviny června do poloviny srpna, s vrcholy výskytu obvykle v červenci. Samice kladou vajíčka uprostřed léta do porostů obilnin, víceletých pícnin nebo do ostatních plodin zaplevelených jednoděložnými plevely. Největší škodlivost mají larvy na jaře v roce líhnutí dospělců a na podzim předchozího roku. Vývoj trvá 2–3 roky. Druhý typ životní cyklu je společný pro ostatní uvedené druhy. Tyto druhy mají noční aktivitu dospělců. Brouci se vyskytují od konce března do srpna, s vrcholem kladení vajíček v květnu a počátkem června. Největší škodlivost mají larvy těchto druhů na jaře předchozího roku, než brouci vyletují z půdy. Larvy těchto druhů se kuklí koncem léta v hloubce 10–20 cm pod povrchem půdy a vylíhlí brouci zůstávají v kukelní komůrce do jara příštího roku. Vývoj trvá 3–4 roky, výjimečně i 5 let. Samice kladou vajíčka do půdy přednostně do hustých porostů, a to jednotlivě nebo ve skupinách. Dorostlé larvy jsou až 30 mm dlouhé. 
Pro výskyt kovaříků jsou příznivé půdy s obsahem 30–45 % jílovitých částic a vysokým obsahem organických látek (6–16 %).
Hospodářský význam
Larvy kovaříků jsou nejškodlivější skupinou škůdců podzemních částí polních plodin. Škodlivé výskyty jsou časté na vlhčích lokalitách a na pozemcích po víceletých pícninách a po hustě setých obilninách. Škodlivost se zvyšuje v plodinách, v nichž se používají technologie výsevu plodin na konečnou vzdálenost. Okopaniny a kukuřice opakovaně pěstované po sobě snižují výskyt larev kovaříků.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Po víceletých pícninách a hustě setých obilninách vysévat rostliny citlivé k poškození od kovaříků s odstupem 1–2 roky. Intenzivně obdělávat půdu v období aktivity larev v povrchových vrstvách půdy, tj. v dubnu až červnu a v září až říjnu. V těchto obdobích ovlivňuje negativně početnost drátovců podmítka. Redukované zpracování půdy podporuje výskyty larev. 
Ochrana proti plevelům. Při škodlivém výskytu kovaříka začoudlého udržovat porosty v létě bez plevelů nebo půdu bez jakéhokoliv porostu (kvalitní podmínka). Zaplevelení plodiny, zejména jednoděložnými plevely, podporuje kladení vajíček kovaříka začoudlého v období od června do července. Likvidace výdrolu obilnin. 
Hnojení dusíkatým vápnem může snížit populaci larev 2–3×. Kovaříci rodu Agriotes upřednostňují kyselé půdy před zásaditými. Zvyšování hodnot pH půdy vápněním přispívá ke snižování početnosti larev kovaříků. 
Při opakovaných škodách na citlivé plodiny upravit speciální osevní postup tak, aby citlivá plodina následovala na plodinách, do kterých dospělci nekladou vajíčka, například luskoviny.
Chemická ochrana rostlin
Základem chemické ochrany proti larvám kovaříků je moření osiva insekticidní složkou.

Odchyt je vhodné provádět na rozkrojené hlízy brambor, vmáčknuté rozřezanou stranou do půdy.